Swarnaprasha
                     Panchakarma 
                     
Physiotherapy 
                     
Hair & Skin care 
                     
Rasayana 
                     Vajeekarana
 

    
Dr Basavaiah Ayurvedic Hospital, Ayurvedic Hospital, Ayurvedic hospital in Tanuku, Ayurvedic hospital Bhimavaram, Ayurvedic hospital Visakhapatnam, Ayurvedic hospital Kakinada, Ayurvedic hospital Rajhmundry, Basavaiah